Stališča in smernice

Izhodišča/smernice za prenovitev programa LDS

Naslov izhodišča: Izkušnje na katere se lahko zanesete

Po mednarodnem kazalcu HDI – ki meri življensko raven – blaginjo ljudi, se Slovenija uvršča okoli 30. mesta najbolj razvitih družb. Iz skupine srednje razvitih v skupino visoko oz. najbolj razvitih držav sveta je Sloveniji uspel izjemen vzpon na tej lestvici v obdobju med 1992 in 2004. Prav gotovo gre zasluga za to v veliki meri LDS, ki je uspešno vodila ekonomsko in socialno politiko Slovenije v teh letih. Oblast LDS je imela brez dvoma za tedanje razmere ustrezno ekonomsko in socialno politiko. Vlade, ki so sledile v zadnjih dvanajstih letih, niso znale nadgraditi tedanjih dosežkov v skladu s pričakovanji državljanov.

Svet se je v zadnjih dvajsetih letih radikalno spremenil. Globalizacija, ki je plod  tehnološko-komunikacijske revolucije in deregulacije kapitalizma, je naredila svet veliko bolj zapleten  kot je bil še pred dvajsetimi leti. Svetovne politične in/ali gospodarske in finančne razmere lahko čez noč spremenijo razmere ne le v posamezni državi ampak v celi regiji npr. kar celi EU ali na območju držav z evrom. V tej nepredvidljivosti se posameznik/državljan počuti  vse bolj nemočnega. In povsem razumljivo je, da se mu porajajo dvomi o demokraciji nasploh in parlamentarni demokraciji posebej. Obstoječe strukture organiziranosti države ne zmorejo in ne znajo ustvariti razmer, ki bi povrnile zaupanje v sedanjo predstavniško demokracijo.

Volilna udeležba zaskrbljujoče pada, s padanjem volilne udeležbe  pada tudi legitimnost oblasti, zato moramo razmišljati o aktivnejši vlogi državljanov pri izbiri predstavnikov oblasti. V prvem koraku bi uvedba obvezne volilne udeležbe nedvomno povečala legitimnost izvoljene oblasti.

Zaskrbljujoč je tudi evroskepticizem – pozablja se, da je EU najboljša skupnost držav doslej, toda vlade po 2004 niso znale za državljane in državo na ustrezen (suveren) način sodelovati z institucijami EU. Slabo ali celo za družbo in državljane škodljivo izvajanje evropskih “zahtev”, tako v primeru nekritičnega in do državljanov nesprejemljivega delovanja Banke Slovenije, kot tudi nesmiselno oblikovanje DUTB, je povzročilo Sloveniji (in slovenskim državljanom) veliko materialno škodo, obenem pa tudi zavrlo gospodarstvo! Sedanja vlada, ob tihi podpori večine opozicije, nadaljuje s “podarjanjem” podjetij tujim skladom in podjetnikom (poštnim nabiralnikom) , ki jih zanima le profit za vsako ceno, ne zanima jih družbeni standard Slovenije in/ali preživetje zaposlenih.

Potrebne so spremembe, ki bodo z ekonomsko, socialno in izobraževalno politiko ustvarile razmere, v katerih se bo državljan počutil upoštevanega, soodgovornega za svoj položaj in nasploh razmere v družbi. To zahteva več socialno pravične države, popolno avtonomijo javnih ustanov in medijev, odličnost javnega šolstva, odličnost javnega zdravstva, stabilne razmere za razvoj podjetništva in gospodarstva na sploh. Vse našteto je mogoče ob državi/vladi z močnimi, odgovorno vodenimi in stabilnimi institucijami, ki je ne vodijo individualni interesi in pohlep, ki se zaveda odgovornosti do skupnosti, do vseh državljanov in državnega premoženja s katerim v imenu državljanov tudi upravlja.

Slovenija ne napreduje, celo zaostaja za nekaterimi državami/družbami s katerimi se želi primerjati (Češka, Poljska, Estonija…). Koalicije od 2004 dalje niso prispevale k bogatenju države in državljanov, niso poskrbele za dvig znanja v družbi, niso vodile finančno-ekonomske politike, ki bi ublažila posledice krize iz leta 2008, še več – pomagale so izničiti oziroma bistveno zmanjšati premoženje malih vlagateljev. Brez zadržkov so dovolile prevlado neoliberalnega kapitalizma, ki je omogočil bogatitev peščice na račun večine državljanov, predvsem pa slabo plačanih delavcev in množice prekarcev.

Osnovni moto LDS politike je usmeritev v graditev zaupanja v državo in v državne institucije, ki vsakemu državljanu zagotavljajo varnost in dostojno življenjsko raven v okvirih demokratično reguliranega tržnega gospodarstva.       

Krepitev standardov varovanja, spoštovanja in uveljavljanja človekovih pravic, je eden od osnovnih ciljev liberalne demokracije. Diskriminacija in kratenje ali omejevanje državljanskih svoboščin, kar se bolj ali manj odkrito uveljavlja v politikah nekaterih strank, je v popolnem nasprotju z liberalnodemokratskimi vrednotami, zato takšnim politikam ni in ne sme biti mesta v naši državi.

Osnovna področja uresničevanja programskih izhodišč LDS

Vzpostavitev pogojev za razpršeno domače lastništvo podjetij in zaščita stabilnega lastništva strateških slovenskih podjetij in ustavitev vseh špekulativnih prodaj nacionalno pomembnih podjetij je eden osnovnih ciljev, ki jim bo sledila LDS. LDS politika bo zato usmerjena v spodbujanje in pomoč pri širitvi in rasti slovenskih podjetij, tudi s prevzemanjem podjetij izven slovenskih meja. LDS bo stalno preverjala in revidirala ”strateškost” podjetij pomembnih za državo in njeno gospodarsko suverenost.

            Gospodarstvo Slovenije potrebuje ugodno finančno podporo za odpiranje in razvoj novih podjetij ter za rast (širitev) podjetij ter za akvizicije sorodnih podjetij. Za ta namen bo LDS z dobički državnih in javnih podjetij vzpostavila državno gospodarsko razvojno banko. Državna razvojna banka bo vzpostavila sklade za izvajanje učinkovite energetske in transportne politike, upoštevajoč sodobne trajnostne in okoljske standarde ter njihov razvoj.

            S spodbujanjem javnih naložb, krajšim delovnim časom in prepovedjo nadur, bomo sprostili trg dela in med drugim povečali učinkovitost gospodarstva. S temi ukrepi bomo zagotovili, da bodo imeli mladi prihodnost, zmanjšali bomo njihov osip – nujo odhoda v tujino, zaradi nezmožnosti zaposlovanja ali prekarnega dela. Mladim, ki predstavljajo srž družbe, bomo vrnili perspektivo.

            Izobraževanje in znanost sta temelja družbenega napredka in razvoja – temelj uresničevanja liberalno demokratske politike je izobražen in kritičen državljan. Primerna izobrazba za vsakega državljana, ne glede na socialni in ekonomski status, po načelih enakih možnosti, omogoča gospodarsko rast in družbeno stabilnost. Vlaganja v odlično javno izobraževanje za vse in na vseh ravneh in podpora znanstveno-raziskovalnim ustanovam je pot v družbo vseživljenjskega izobraževanja, tudi tistih, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov ostali izven (»osipniki«).  Povečali bomo vlaganja v izobraževanje, raziskovanje,  znanost, in šport. Posebno pozornost bomo posvetili razvoju informacijske družbe, kot tudi novim področjem znanosti in tehnologije.

            Kultura je hrbtenica nacionalne samobitnosti in je organsko povezana z odličnostjo, pa tudi z odprtostjo in svobodo ustvarjalnosti v najširšem smislu. LDS bo zagotovila kulturi ugodnosti in olajšave, ki bodo spodbujale kreativno rast kulture in umetnosti v največji možni meri. LDS bo zagotavljala pogoje za odprt medkulturni dialog ter kulturo kot prostorom svobode in sodelovanja, tudi na evropski ravni. Podpirali bomo odgovorno medijsko politiko.

            Zdravje državljanov je predpogoj za ustvarjalnost, produktivnost in splošen napredek države. Vlaganja v organizirano preventivo je na ravni osnovnega zdravstvenega varstva ključnega pomena za družbeni razvoj. Preventiva je najbolj učinkovit način za krajšanje čakalnih vrst in mora postati osnovno vodilo prenove nacionalnega zdravstvenega sistema. Sistematična preventiva se začne v vrtcu in osnovni šoli in mora postati vseživljenjska skrb za zdravje.

            Solidarnost na ravni dobrodelnih organizaciji ne more nadomestiti socialne države – obdavčitev visokih prihodkov (posodobitev davčne zakonodaje) in medgeneracijska solidarnost sta osnovna principa liberalno demokratskega razumevanja družbenega sporazuma/pogodbe. Čim prejšnja uvedba UTD je cilj LDS, kot zagotovilo dostojnega življenja najšibkejših družbenih skupin.

            Ranljivim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, bomo v skladu z njihovimi sposobnostmi izdelali sistem, ki bo tem ljudem zagotovil normalno vključenost v družbeno okolje.

            Delo upokojencev je pomemben dejavnik razvoja in družbenega napredka. Izkušnje in znanje upokojencev je družbeno bogastvo – je plod investiranja v izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje, zato je potrebno sistemsko spodbujanje dela upokojencev brez posega v z delom zaslužene pokojnine.

            Sistematično vlaganje v ekološko in zdravo pridelavo hrane, sonaravni razvoj in ohranjanje neokrnjene narave, voda in gozdov je za LDS predpogoj za zagotovitev dostojnega življenja državljanov. Sistematično financiranje in vlaganje v povečevanje obdelanih kmetijskih površin – je za LDS ključ do prehrambene samozadostnosti.

            Zunanja politika mora biti povezana z državljani, pa tudi z drugimi družbenimi strukturami in/ali vidiki, kot npr. kulturo in varstvom okolja (globalni izzivi, trajnostni razvoj…). LDS bo namenila posebno in poudarjeno skrb sodelovanju s sosednjimi državami, še posebej slovenski skupnosti v teh državah. Prioriteta v zunanje političnem delovanju bo intenzivnejša pomoč, kot doslej, slovenskim podjetjem pri uveljavljanju in sodelovanju s podjetji zunaj Slovenije. To pomeni tudi aktivnejše sodelovanje v okvirih EU.

LDS bo vodila suvereno zunanjo politiko, upoštevaje sprejete mednarodne zaveze. Aktivno bo iskala in soustvarjala rešitve mednarodne solidarnosti, ob sočasni skrbi za interese Slovenije in slovenskih državljanov….pri tem pa  bo namenila vso pozornost tudi svoji učinkoviti varnostno-obrambni strukturi.

Vse našteto se prepleta, družbeni napredek ustvarjajo sinergije med naštetimi področji oz. strukturami. Brez odlične izobrazbe ni odličnega gospodarstva, brez odlične izobrazbe ni odlične javne uprave, brez odličnega javnega zdravstva za vse  ni odličnega gospodarstva…LDS je v preteklosti pokazala kako pomembno za družbeni napredek, za korist večine,  je usklajevanje različnih politik, to bo bistvena sestavina delovanja LDS tudi v prihodnje.

V prihodnjih mesecih, do volitev 2018, se bomo vsi skupaj posvetili  tem usmeritvam in do predvolilnega kongresa, to bo XVI. Kongres, pripravili LDS program prihodnosti.